Interná zóna

Vaše výsledky vyhľadávania

Daňová povinnosť pri prenájme nehnuteľnosti

Napísal Milan Domény | dátum: 27. máj 2015
| 0

Daňová povinnosť pri prenájme nehnuteľnosti

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je zdaniteľným príjmom, a preto pri prenájme nehnuteľnosti treba tento príjem uviesť do daňového priznania. Na zistenie možnosti uplatnenia výdavkov, daňových bonusov a prípadne straty je potrebné rozlíšiť dva druhy prenájmu nehnuteľností, a to prenájom uskutočnený na základe zmluvy fyzickou osobou – prenajímateľom a prenájom vykonaný na základe živnostenského oprávnenia.

 

REGISTRAČNÁ POVINNOSŤ

Pokiaľ prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba – nepodnikateľ (FO) a nie ste registrovaní z dôvodu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, musíte sa zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste nehnuteľnosť prenajali.

Na účel registrácie predkladáte na daňovom úrade:

 • vyplnenú žiadosť o registráciu
 • originál zmluvy o nájme alebo originál zápisnice o nájme na nahliadnutie (pre overenie údajov)

Ak nepredložíte originál nájomnej zmluvy alebo zápisnice, daňový úrad vám vyhotoví „Zápisnicu o ústnom pojednávaní s prenajímateľom”.

Žiadosť o registráciu môžete vybaviť:

 • osobne
 • poštou
 • prostredníctvom elektronického formulára

V prípade ak sa neprídete registrovať na daňový úrad osobne, budete vyzvaní na predloženie originálu zmluvy o nájme alebo zápisnice o nájme pre overenie údajov.

Miestna príslušnosť daňového úradu sa určuje podľa trvalého pobytu osoby prenajímateľa. V prípade, ak je prenajímateľom fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je rovnako povinná zaregistrovať sa na daňovom úrade, pričom za miestne príslušný úrad sa považuje Daňový úrad Bratislava.

 

UPLATNENIE VÝDAVKOV

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba nepodnikateľ, máte obmedzené možnosti, čo sa týka uplatňovania preukázateľných výdavkov súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti, o ktoré sa dá znížiť daňový základ, z ktorého sa vypočíta výška dane z príjmu (z prenájmu).

Iná situácia nastane, ak prenajímate nehnuteľnosť na základe živnostenského oprávnenia a zaradíte nehnuteľnosť do svojho obchodného majetku.

 

NEHNUTEĽNOSŤ NEZARADENÁ DO OBCHODNÉHO MAJETKU

FO môže uplatniť nasledujúce výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku:

energie, ktorými v zmysle príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sú:

 • elektrická energia
 • teplo na vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody
 • pitná a úžitková voda pre domácnosť
 • plyn

ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti, ktorými sa rozumie najmä:

 • odvádzanie odpadovej vody z domácnosti
 • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome
 • používanie výťahu a domovej práčovne
 • kontrola a čistenie komínov
 • odvoz popola, smetí a splaškov
 • čistenie žúmp
 • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou
 • koncesionárske poplatky
 • poplatky za pripojenie na internet

FO si nemôže uplatniť pri prenájme nehnuteľnosti daňovú stratu, nezdaniteľné časti základu dane ani daňový bonus.

FO si môže uplatniť oslobodenie od dane z príjmu vo výške 500 eur. Ak príjem FO v danom roku nepresiahne sumu 500 eur, je oslobodený od dane z príjmu. Ak je príjem FO v danom roku vyšší ako 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto sumu. Treba poznamenať, že výška výdavkov, ktoré si FO uplatňuje, sa prepočítava rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnutých do základu dane k celkovým príjmom.

Príklad:

FO prenajíma 2-izbový byt v danom roku od januára do decembra, pričom nájomné je vo výške 500 eur a poplatky spojené s užívaním nájmu sú vo výške 100 eur. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti predstavuje 7 200 eur za rok. Preukázateľne vynaložené výdavky sú vo výške 1 200 eur za rok. Zdaniteľný príjem je vo výške 6 700 eur (7 200 – 500) a z neho si môže prenajímateľ odpočítať výdavky vo výške 1 116,70 eur ((6 700/7 200) x 1 200).

Vedeli ste, že…

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, môžu si obaja manželia príjem z prenájmu nehnuteľnosti rozdeliť do svojho zdaniteľného príjmu ľubovoľným pomerom, pričom každý z manželov si smie uplatniť sumu oslobodenú od dane vo výške 500 eur z tohto príjmu, čo je oveľa výhodnejšie, ako keď si zahrnie celý príjem z prenájmu do svojho daňového priznania len jeden z manželov. Výdavky si manželia delia rovnakým pomerom, akým si rozdelili príjem z prenájmu nehnuteľnosti.